De motiveringsverplichting bij het opleggen van een werkstraf.

“Justice must not only be done, it must also be seen to be done”

1.

Artikel 149 van de Grondwet en tal van bijzondere wetteksten bepalen dat elke uitspraak van een rechter met redenen omkleed dient te zijn.

De motiveringsverplichting betreft een vormvereiste waarbij een logisch verband moet worden aangetoond tussen de motieven.

2.

Sedert de wet van 27 april 1987 is de rechter verplicht om zowel zijn beslissing tot veroordeling als de uitgesproken straf en strafmaat te motiveren.

Het betreft een bijzonder motiveringsverplichting, dewelke enkel geldt indien de strafrechter een sanctie oplegt dewelke hij niet verplicht was uit te spreken of wanneer de uitgesproken straf het wettelijk minimum overschrijdt.

Echter is het geenszins vereist dat iedere straf of maatregel  afzonderlijk  wordt gemotiveerd, noch is een afzonderlijke motivering vereist voor de keuze van de straf en het bepalen van de strafmaat.

3.

Indien een werkstraf als hoofdstraf wordt overwogen dan dient de rechter krachtens artikel 195, lid 2 Sv. de beklaagde inlichten omtrent de draagwijdte van deze straf en dient hij de beklaagde horen in zijn opmerkingen.

De weigering om deze straf op te leggen kan gemotiveerd worden door bijv. de bedenking dat deze maatregel de ernst van het gedrag van de beklaagde zou doen onderschatten.

Aldus dient een weigering om een werkstraf op te leggen gemotiveerd te worden zoals bepaald in artikel 37ter, §3, lid 2 Sw.

Het Hof van Cassatie oordeelde dat de keuze voor een gevangenisstraf en een geldboete volstaat als motivering van de weigering om een werkstraf uit te spreken.

Thans stelt het Hof hogere eisen inzake de weigering van werkstraffen, aangezien er thans volgens het Hof een afzonderlijke reden vereist is dewelke de weigering motiveert.

Reageer

Over Anniek

Anniek

Anniek studeerde Burgerlijk Ingenieur aan de Katholieke Universiteit Leuven en helpt je graag met al jouw wiskundige en wetenschappelijke problemen.

Anniek geeft bijles Chemie, Fysica, Statistiek en Wiskunde in Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen.

Contacteer Anniek